Opdrachten

Zoals het Rode Kruis zicht inzet voor mensen in nood, komt het Blue Shield op voor cultureel en natuurlijk erfgoed. Het logo met het blauwe schild werd aangenomen op het Verdrag van Den Haag (1954) inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict. 

Blue Shield Belgium is één van de nationale comités van Blue Shield International, dat in 1996 werd opgericht door de vier niet-gouvernementele organisaties van UNESCO voor het cultureel en natuurlijk erfgoed :

– International Council on Monuments and Sites – ICOMOS

– International Council of Museums – ICOM

– International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA

– International Council on Archives – ICA.

De doelstellingen worden beschreven in artikel 3 van de statuten (Belgisch Staatsblad van 9 december 2004) :

“- met alle aangepaste middelen het hoofd te bieden aan zowel natuurlijke als menselijke rampen die het roerend en onroerend culturele erfgoed bedreigen

– en alle professionele middelen in te zetten van zodra deze catastrofes zich voordoen.

De vereniging moet de informatie over en de praktische hulp verschaffen ten einde catastrofes te voorkomen of te goed te maken die zich in het land voordoen en die het cultureel erfgoed treffen, en meer bepaald in geval van :

– natuurrampen (overstroming, storm, aardbeving, rotsbreuk en andere);

– catastrofen (ontploffing, brand, waterschade, vandalisme, kern-ramp en andere);

– intern of internationaal gewapend conflict.

In geval van ramp, catastrofe en/of gewapend conflict die zich buiten het Belgische grondgebied voordoen, moet ze op aanvraag van de nationale en internationale instanties of op eigen voorstel haar know how en experten ter beschikking kunnen stellen. Ze moet eveneens ijveren voor een goede wettelijke onderbouw voor de bescherming en de risico-preventieplanning van het patrimonium (…).

 

Steun het Blue Shield Belgium