Op initiatief van de Gouverneur van Waals Brabant werd die dag een rampoefening georganiseerd in de Stichting Folon in Terhulpen onder de benaming ArtEx. Het was de bedoeling om de aandacht te vestigen van ordediensten en hulpverleners op het erfgoed dat bij dergelijke calamiteiten vaak het kind van de rekening is. Deze benadering was dan ook een première voor België. Van bij de aanvang werd het Blauwe Schild, naast andere erfgoedinstanties, betrokken bij de voorbereiding.

Het Blauwe Schild nam aan de rampoefening deel met 14 vertegenwoordigers: vier evaluatoren, vier observatoren, waaronder één collega van Bouclier Bleu France, en zes vrijwilligers afkomstig uit de Vlaamse, Waalse en Brusselse private en publieke sector.

Na afloop werd een overeenkomst ondertekend door onze Voorzitter Gustaaf Janssens en de Provinciegouverneur van Waals Brabant, Gilles Mahieu, waarbij het Blauwe Schild als uniek aanspreekpunt werd aangeduid voor de redding van het erfgoed bij calamiteiten en dit binnen de Discipline 4 (logistieke ondersteuning en expertise) (zie bijlage).

In artikel 1 van de conventie wordt duidelijk gestipuleerd:

Deze overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden te bepalen waaronder de vrijwilligers van de vereniging hun medewerking verlenen bij gebeurtenissen of crisissituaties die een impact hebben op het roerend en onroerend cultureel erfgoed in Waals-Brabant.

Daartoe verbinden beide partijen zich ertoe nauw samen te werken.

Met dit in gedachten brengt het Blauwe Schild alle beroepsgroepen en deskundige organisaties op het gebied van erfgoedbescherming (gewoonlijk “Ex-Pat” genoemd) samen die in een crisissituatie betrokken kunnen zijn bij het redden en veiligstellen van collecties.

Het Blauwe Schild is dus de gesprekspartner van de instanties die zijn geïdentificeerd in artikel 2 met betrekking tot de omstandigheden van interventie en artikel 3 over het soort missies dat kan worden uitgevoerd.

In deze optiek had onze organisatie, in afspraak met het KIK, al een whatsapp groep BLUE SHIELD ALERT opgericht die tijdens de rampoefening ArtEx voor het eerst werd geactiveerd.

Het is nu de uitdaging om de inhoud van deze overeenkomst verder gestalte te geven in nauwe samenwerking en met de noodzakelijke steun van onze erfgoedpartners. Binnenkort zal hierover verder worden bericht.