Mevrouw de Minister,

Sinds 31 december 2021 beschikt België over geen enkele rechercheur meer binnen de
federale politie om de illegale handel in kunstwerken te bestrijden. Hierdoor komt ons land
de conventie van 1970 inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer en
eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te verhinderen niet na, een
conventie die nochtans door België werd geratificeerd op 31 maart 2009.

Het Blauwe Schild, een internationale, onafhankelijke en niet-gouvernementele organisatie
zonder winstoogmerk, zet zich in om het cultureel erfgoed te beschermen bij gewapende
conflicten en rampen en dit over heel de wereld. Onder haar voornaamste doelstellingen valt
het ondersteunen van al wie betrokken is bij de preventie en de strijd tegen de illegale handel
van cultureel erfgoed. Als adviserend orgaan bij de UNESCO is de vereniging wettelijk
gemandateerd, op grond van het tweede Protocol van de Conventie van den Haag van 1999,
om haar doelstellingen te verwezenlijken.

Reeds meerdere jaren constateert het Belgische Blauwe Schildcomité, opgericht in 2000 met
als stichtende leden* ICOM, ICOMOS, IFLA en ICA, dat de aandacht voor de politiedienst,
belast met de strijd tegen de illegale kunsthandel, verslapt zeker nadat de cel ART einde 2015
werd afgeschaft en er slechts één rechercheur en één assistent overbleven voor het beheer
van de databank van gestolen kunstvoorwerpen verbonden met INTERPOL, en voor het
opsporen van gestolen of geroofde kunstvoorwerpen.

Vanaf december 2015 werden brieven gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken, de
minister van Justitie, de directeur-generaal van de Belgische federale gerechtelijke politie en
de commissaris-generaal van de Belgische federale politie om aandacht te vragen voor deze
uiterst kwalijke en schadelijke ontwikkeling.

In november 2016 lanceerde het Belgische Blauwe Schild een petitie in 8 talen die meer dan
6000 handtekeningen opleverde. De vereniging werd ook gehoord in de zitting van de senaat
over het onderwerp en was betrokken bij het tot stand komen van het
Senaatsvoorlichtingsrapport: Bestrijding van Kunstroof (15 juni 2018). Ondertussen werden
ook meerdere studiedagen en artikelen gewijd aan dit onderwerp.
In zijn strijd voor het erfgoed, rijkdom van elke gemeenschap, wil het Belgische Blauwe
Schildcomité meer dan ooit zijn verontwaardiging manifesteren over de desinteresse bij de
verschillende niveaus van de Belgische macht en het gebrek aan aandacht en concrete
middelen om de illegale handel van kunstwerken in ons land een halt toe te roepen.

Roofkunst uit oorlogszones krijgt zo de vrije baan om in België illegaal aan de man te worden
gebracht en niet zelden wordt met de opbrengst het internationaal terrorisme gefinancierd.
Deze toestand heeft ook schadelijke gevolgen voor ons eigen erfgoed, waarvan de illegale
handel de bevoegdheden van lokale diensten overschrijdt en tot buiten onze grenzen reikt.
Het Belgische Blauwe Schildcomité doet een beroep op de minister van Binnenlandse Zaken
en op de leden van de Belgische Federale Regering om een krachtdadig beleid tegen deze
misdaden te voeren.

De Conventie van 1970 moet worden nageleefd!

Met de meeste hoogachting,

Namens de Raad van Bestuur van het Belgische Blauwe Schildcomité,
Gustaaf Janssens, voorzitter
Christina Ceulemans, secretaris
Britt Claes, Penningmeester

Devoir d’enquête – RTBF